Privacybeleid

Algemeen Privacystatement YMCA Wassenaar

YMCA Wassenaar verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving geldt ook voor YMCA Wassenaar. Met deze privacyverklaring informeren we je over welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel en op welke wijze deze worden bewaard.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt YMCA Wassenaar persoonsgegevens?

YMCA Wassenaar verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Persoonlijk leden, vrijwilligers, bestuurders van YMCA Wassenaar en de jeugdwerkadviseur van YMCA Wassenaar
  • Mensen die ooit een lidmaatschap hebben gehad bij YMCA Wassenaar
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar YMCA Wassenaar een relatie mee heeft of heeft gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De penningmeester en bestuurslid van YMCA Wassenaar verwerkt persoonsgegevens in een Excel ledenlijst bestand.

Waarvoor verwerkt YMCA Wassenaar persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van YMCA Wassenaar of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.
Als je eenmaal lid of relatie van YMCA Wassenaar bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit vanuit YMCA Wassenaar. Wil je niet meer benaderd worden, dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt YMCA Wassenaar ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een de bijzonderheden die opgegeven kunnen worden bij inschrijving voor ons zomerkamp. Hierin wordt gevraagd naar gezondheid, allergie, medicijngebruik, bedplassen en eetgewoonte.

Hoe gaat YMCA Wassenaar met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Na beëindiging van je lidmaatschap of vrijwilliger, worden je gegevens als niet-actueel aangemerkt en zoveel mogelijk verwijderd.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van YMCA Wassenaar kan je persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen. Je kunt dit niet zelf, maar je kunt ons wel vragen je gegevens te bewerken of verwijderen.
Wij sturen je gegevens nooit door aan commerciële of andere ideologische organisaties, tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard.Dit om de mogelijkheid oud leden van onze clubs en het kamp, te benaderen om vrijwilliger te worden.
Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is YMCA Wassenaar gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens YMCA Wassenaar van mij verwerkt?

Je kunt bij ons een verzoek doen tot het inzien van je persoonsgegevens door het sturen van een e-mail aan ymcawassenaar@planet.nl.
Je krijgt dan van ons een uitdraai uit het systeem met de over jou bekende gegevens. Vervolgens kun je ons vragen deze gegevens aan te passen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door YMCA Wassenaar kun je terecht bij het bestuur van YMCA Wassenaar.

Wijzigingen privacybeleid

YMCA Wassenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Disclaimer

De inhoud van www.ymcawassenaar.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel YMCA Wassenaar tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt YMCA Wassenaar expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.